Havacılık ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacı, ülkemizde ve dünyada havacılığın gelişimine akademik yönden katkı sağlamaktır.

Üniversite bünyesinde ve talep doğrultusunda Üniversitenin bağlı, ilgili, ilişkili ve paydaş organizasyonları nezdinde sürdürülen sivil havacılık faaliyetlerini içerecek şekilde aşağıdaki faaliyetler Merkez tarafından yürütülür:

a) Havacılık faaliyetlerinin en önemli bileşeni olan emniyetin sürekliliğinin sağlanmasını teminen emniyet yönetim sistemini kurmak, uygulamak, risk analizleri yapmak, operasyonel ihtiyaçları karşılamak ve bu alanda eğitimler vermek,
b) Enerji konusunda çevreye duyarlı kaynakların geliştirilmesi ve kullanımını yaygınlaştırmak ve havacılıkta bunlardan yararlanmak, enerji verimliliği artırılmış hava araçları üzerine çalışmalar yapmak,
c) İdari ve teknik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan gereklilikleri sağlayacak şekilde yürütülmesine destek vermek, oluşturulması gereken proses ve prosedürleri hazırlamak, uygulanabilirliğini sürekli gözetim altında tutmak,
d) Emniyet ve güvenilirlik kapsamında üst seviye araştırma yapmak ve teknoloji geliştirmek. Bu kapsamda muhtemel bazı başlıklar: İnsan-Makine-Ortam etkileşimleri, Risk Yönetimi, Veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları, Sistem kuramı v.b.
e) Paydaş havaalanlarında ortaya çıkan teknik ihtiyaçları hızlı ve etkin bir şekilde tespit etmek, çalışan personelin mesleki yeterliliklerinin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sistematik ve düzenli eğitim planları oluşturmak,
f) Üniversitenin idari süreçleri kapsamında havacılık sektöründe yer alan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek koordinasyonu etkin bir şekilde gerçekleştirmek,
g) Havacılık alanında geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,
ğ) Ülke menfaatlerini ilgilendiren konulara ilişkin disiplinler arası inceleme, araştırma ve analizler yapmak, stratejik açılım ve politika alternatifleri belirleyip çözüm önerileri geliştirmek, sanayiye bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve yönetim sistemleri boyutlarında entegre risk yönetimi sağlamak
h) Sivil havacılık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, çalıştay, sempozyum, panel, toplantı ve araştırmaları teşvik etmek, yapmak veya yaptırmak, paydaşlar tarafından gerçekleştirilecek olanlara aktif katılım sağlamak, sektörel bilgi ve deneyimleri paylaşmak,
ı) Avrupa Birliği Müktesebatı kapsamında havacılık sektörüne yönelik unvanlarda teknik ve mesleki eğitim standartlarının belirlenmesi, yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması, akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetler yürütmek,
i) Ulusal ve uluslararası destek programları kapsamında havacılık konulu projeler hazırlamak, yürütmek, nitelikli ve yetkin personel istihdamını sağlamak ve yararlı çıktılar elde etmek,
j) Havacılık sektörünün uluslararası düzeyde gelişmesi için kamu ve özel sektöre ait projelere koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
k) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve bilimsel araştırma merkezleri ile işbirlikleri yapmak,
l) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görevli akademik personel ve araştırmacılara bilimsel faaliyetler için destek vermek,
m) Sivil havacılık alanında ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait gerekliliklerin yerine getirilmesinde etkin rol almak,
n) Ulusal ve uluslararası kuralların hazırlanması ve düzenlenmesi sürecinde Üniversite bünyesinde oluşturulan değerlendirme ve önerilerin düzenleyici otoritelere iletilmesini sağlamak,
o) Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonlarına bilirkişi görevlendirmek ve uzman görüşü desteği sağlamak,
ö) KKTC ve TC sivil havacılık sektörünün, dışa açılım ve globalleşme konularında bilinçlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,
p) Paydaş kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında görevli personelin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi amacıyla işbirlikleri tesis etmek, Üniversite içerisinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
r) Merkez personeli ve sektör temsilcilerinin elektronik ortamda iletişim ve haberleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli Internet alt yapısını oluşturmak, bilgi bankası ve arşiv kurma çalışmaları yapmak,
s) Havacılık ve enerji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları teşvik amacı ile ödüller vermek,
ş) Alanı ile ilgili yayınlar yapmak ve araştırmacıları yayın yapmaya teşvik etmek,
t) Seminer ve kongreler düzenlemek.