Biyosfer Araştırma Merkezi

“Biyosfer, insanlığın ve bütün çalışmalarının temelidir.”
John P. Allen (1929), biyosferik araştrımaların mucidi ve kurucusu

Tanımı:
Girne Üniversitesi Biosfer Araştırma Merkezi (BAM), konuya ilişkin bilim insanları ve araştırmacıların bir arada çalışmasına olanak sağlayan bir platforumdur. Birinci önceliği Kıbrıs biyosferi, diğer bir deyişle yer, deniz ve kara sucul sistemleri ile, yer atmosferinin cansız ve canlı yapılarını, kütlesel dengeleri, birbirleri ile madde ve enerji akışlarını ve bu sistemler üzerindeki insan etkilerini, disiplinlerarası geniş yelpazedeki yöntemlerle ve bütüncül bir yaklaşımla araştırır.

Misyonu:
BAM Girne Üniversitesi bünyesinde Kıbrıs biyosferini bilimsel yöntemlerle araştıranlara, işleyişini tanımlamaya yönelik çalışanlara, dünyadaki yerini belirlemek amacı ile uğraş verenlere ömür boyu eğitim ve araştırma hizmeti vermeyi hedefler.

Amacı:
Girne Üniversitesi BAM’ın, öne çıkan başlıca amaçları;

  • Özelde Kuzey Kıbrıs ve genelde Kıbrıs adası ve etkileşim alanı kapsamındaki biyosfer hakkında sağlıklı bilimsel veri toplayıp zaman serisi oluşturmak,
  • Kıbrıs biyosferinin Dünyadaki yerini, rolünü ve önemini belirlemek,
  • Bilim insanları ve bilim dünyasına çalışma platformu oluşturmak ve olmak,
  • İlgili kişi ve kurumlara ömür boyu eğitim ve araştırma olanakları sunmak,
  • Doğal ve insan kaynaklı biyosferik değişiklikleri izlemek, neden ve sonuçlarını araştırmak,
  • Ülke karar organlarına, kanun yapıcılara ve uygulayıcılara ihtiyaç duydukları veri ve bilgileri aktarmak, danışma hizmetleri vermek,
  • Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim vermek,
  • Girne Üniversitesi ve sivil toplum örgütleri ilgili birimleri için şemsiye oluşturmak ve
  • Ulusal ve Uluslar arası kurum ve kuruluşların katılımı ile özellikle interdisipliner çalışmalar yapmak.

Kıbrıs karasal ve özellikle deniz ortamının biojeokimyasal ve jeofiziksel yapısı, dengeler, kısa, orta ve uzun süreli proseslerin incelenmesi ve bunlara ilişkin açıklamalar ve geleceğe ait tahminler yapılması başlıca hedefleri arasındadır. Bunu yaparken, deniz tabanı, kıta sahanlığı ve devamı olan kıyısal alanlar ile denizi etkileyen karasal alanların jeofiziksel özelliklerinin belirlenmesi için gerekli verilerin toplanıp değerlendirilmesi de interdisipliner yaklaşımlarla çözülecektir. Sonuçta Kıbrıs biosferi hakkında hem teorik ve hem de uygulamalı bilgi birikimi sağlanmış olacaktır.

Ada ülkesi olan Kıbrıs biyosferi, insan dahil, her şeyi ile deniz, diğer bir deyişle oşinografik değişkenlerin etkisi altındadır. Oşinografi, temel ve uygulamalı bilimlerin denizel ortama uygulaması olduğundan, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve jeolojik bilimlerin tamamını kapsayan çevre ile ilgili interdisipliner bir alandır. Hal böyle olunca zorunlu olarak biyosferin, diğer bir deyişle kara-deniz-atmosfer-fauna ve flora’nın tamamının birbiri ile her türlü bağlantısını da kapsamaktadır. Bu nedenle BAM misyonunu yerine getirirken öncelikli olarak oşinografik araştırmalara ağırlık verecektir.