SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler Kursu
Eklenme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 10:52
Son Güncelleme Tarihi:10 Mayıs 2022, 09:28
Fen – Edebiyat Fakültesi Üniversitemiz Öğretim Üye ve Yardımcıları için ‘SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER’ Kursu Düzenliyor

Eğitmen: Prof. Dr. Semra Erbaş

Başvuru: semra.erbas@kyrenia.edu.tr veya ferhan.sah@kyrenia.edu.tr

16.05.2022 , Saat : 16:30 TEMEL KAVRAMLAR
Yığın, Değişken, Örneklem, Ölçek türleri, Araştırma, Hipotez, istatistiksel güç

Saat :17:30 SPSS ‘E GİRİŞ ve SPSS MENÜLERİ
Veri dosyası oluşturmak ve veri girişi: Değişkenleri tanımlama, veri girişi, veri dosyasını temizlemek, File, Edit, Data, Transform

17.05.2022 , Saat : 16:30 : GRAFİKLER
Çubuk, Çizgi, Alan, Daire, Histogram, Kutu , Saçılma grafikleri

Saat : 17:30 : DEĞİŞKENLER
Kategorik değişkenler, Sürekli değişkenler, Kayıp veri, Normallik varsayımının sınanması, Uç değerlerin tesbiti

23.05.2022 , Saat : 16:30 DERS 5: VERİLERİN BETİMLENMESİ
Frekans tablolarının oluşturulması, Çapraz tabloların oluşturulması, Tanımlayıcı istatistikler: mod, medyan, ortalama, standart sapma, varyans, basıklık, çarpıklık, açıklık, yüzdelikler

Saat :17:30 DERS 6: DAĞILIMIN NORMALLİĞİNİN SINANMASI
Bu Bölümde Çeşitli normallik Testleri işlenecektir: Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Dal-yaprak grafiği, Q-Q Grafiği gibi,

24.05.2022 , Saat : 16:30 DERS 7 : BİR ÖLÇEĞİN GÜVENİRLİĞİNİN KONTROLÜ
Faktör Analizi , Cronbach α kullanımı

Saat :17:30 : DERS 8: BAĞIMSIZLIK VE HOMOJENLİK İÇİN
Kİ-KARE x2 TESTİ, Ki kare test istatistiği ve farklı hipotezlerin testi

27.05.2022 , Saat : 16:30 DERS 9 : KORELASYON
Pearson korelasyon katsayısı, Spearman korelasyon katsayısı, Kendall Tau katsayısı, Cramer γ katsayısı, Regresyon analizi , Fisher’in exact testi, MCNemar testi,

Saat :17:30 DERS 10: GRUPLARIN KARŞILAŞTIRILMALARI
İki bağımsız örneklem için t testi, iki bağımlı örneklem için t testi, ikiden fazla örneklemler için F testi (ANOVA), Tekrarlı ölçümler için ANOVA

30.05.2022 , Saat :16:30 DERS 11 : PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER
MANN-WHITNEY U testi, KRUSKAL-WALLIS testi, WILCOXON testi, FRIEDMAN testi

Saat :17:30 : ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ,
Faktör Analizi, Lojistik regresyon analizi, kümeleme analizi, diskriminant analiz

31.05.2022 , Saat :16:30 -18:30
UYGULAMA