Staj Uygulama Yönergesi – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Staj Uygulama Yönergesi

GİRNE ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Madde 1- Yönergenin amacı Girne Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine bağlı bölüm öğrencilerinin staj uygulama esaslarını düzenlemektir.

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu
Madde 2-
Her öğrenci mezun olabilmek için bu yönerge hükümleri uyarınca yapılması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Staj Komisyonu, Staj yerine yerleşme, Staja başlama zamanı ve süresi

Staj Komisyonu,
Madde 3-
Staj uygulamalarının bölümlerce ortak esaslara göre yürütülmesi için staj komisyonu kurulur. Fakülte öğrencilerinin stajları, Fakülte yöentim kurulu kararları çerçevesi içinde düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Staj komisyonu Fakülte yönetim kurulunca, mevcut bölümlerin birer temsilcisinin bulunacağı şekilde, 3 yıllığına seçilen öğretim elemanlarından oluşur. Komisyon içlerinden bir öğretim üyesini veya yoksa bir öğretim elemanını ilk toplantıda başkan olarak seçer. Görev süresi bitiminden önce boşalan üyeliğe o bölümden bir başka üye görev süresini doldurmak üzere Fakülte Yönetim Kurulunca seçilir.

Staj yerine yerleşme
Madde 4-
Öğrenciler fakülte staj komisyonu tarafından uygun bulunan özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilirler. KKTC ve TC uyruklu öğrencilerin dışındaki öğrenciler tercihen kendi ülkelerinde bulunanan kurumlarda staj yapmalıdır. Kendi ülkelerinde staj yeri bulmakta zorlanan öğrenciler staj başvuru tarihlerini geçirmeden fakülte dekanlığına başvurarak stajlarını KKTC’de bulunan kuruluşlarda yapabilirler.

Staja Başlama
Madde 5
– Öğrenciler her yılın ocak ayı içerisinde staja başlama ile ilgili tüm işlemlerini tamamlayarak ilgili tüm belgelerini staja başlamadan en geç 15 gün öncesinde fakülteye teslim etmek zorundadır.

Madde 6- Staj yapacak öğrenci, öğrenci işlerinden alacağı öğrenci staj belgesini doldurarak Fakülte staj komisyonu tarafından atanan danışmanının onayına sunar. Danışman tarafından onaylanan Öğrenci staj belgesi Fakülte Dekanlığından onaylatır.

Madde 7- Öğrenci İşleri dairesi tarafından staj yapacak öğrencilere hangi konularda staj yapacakları, staj sırasında uyulması gereken kurallar, staj yapacakları kurum ve fakülte ile olan ilişkilerinde uyulması gereken hususlar duyurulur. Öğrencilere yapılacak duyurular. Fakülte staj komisyonu tarafından belirlenir.

Madde 8- Staj başlama belgesi staja başladıktan sonraki 5 işgünü içinde fakülteye ulaştırılmalıdır.

Madde 9- Öğrenci staja başlama ile ilgili tüm işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

Staj yapacak öğrencinin, sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin fakülteye bildirilmesi gerekmektedir.
• Gerekli Bilgi ve Belgeler;
Öğrenci Staj Belgesi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
KKTC veya TC kimlik numarası
Önceden sigorta girişi yapılmış ise sigorta numarası
Staj yapılan kurumun ünvanı ve adres bilgileri

Staj süresi
Madde 10-
Uçak Mühendisliği ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin Zorunlu staj süresi 60 işgünüdür. Stajlar 20’şer işgünü olarak 3 aşama olarak yapılabilinir. Stajlar aşamalı olarak sıra içinde yapılmak zorundadır. Pilotaj bölümü öğrencilerinin zorunlu staj süresi 40 işgünüdür ve stajlarını 2 aşamalı olarak yapabilirler.

Madde 11- Stajın Uygulama İlkeleri, Stajın Değerlendirilmesi
Stajlar, Bölümler için belirlenmiş staj konuları ve çalışma sahaları dışında, Fakülte staj komisyonunca uygun görülen araştırma geliştirme ağırlıklı kuruluşların yürüttüğü projelerde görev alınarak da yapılabilinir. AR-GE bölümlerinde yapılacak staj için projeyi yürüten kurumu veya proje yetkilisi tarafından onaylanmış programın Fakülte staj komisyonu tarafından onaylanması gerekir. Kurumların AR-GE bölümlerinde yapılacak staj kapsamında çalışılması gereken konular Fakülte Staj komisyonu tarafından belirlenir.

Madde 12- Stajların yaz tatillerinde yapılması esastır. Bununla birlikte aşağıda belirtilen şartlara sahip öğrencilerin stajlarını dönem içinde yapmaları mümkündür.
• Toplam en az 110 kredilik dersleri başarmış, yani son sınıf öğrencisi olmak.
• Ders programında haftanın en az iki gününün boş olması
• Stajını akademik dönem içerisinde yapmak isteyen ve yukarıda belirtilen şartlara sahip öğrenciler, staj yapacakları akademik dönemin başlangıcından itibaren en geç iki hafta içinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri dairesine başvurarak zorundadır.

Madde 13- Öğrenci stajını hangi kurumda yapacağını ve staj yapacağı tarihleri Fakülte staj komisyonuna bildirmekle yükümlüdür. Öğrencinin beyan etmiş olduğu bilgilerden herhangi birinde bir değişiklik olması halinde veya hastalık, kaza v.b. nedenlerle staj yapamayacak ise bu durumu staja başlama tarihinden en geç üç gün öncesinde Fakülteye bildirmekle yükümlüdür.

Madde 14- Yukarıda belirtilen zorunluluk hallerinin staja başladıktan sonra ortaya çıkması halinde, bu durumu üç gün içinde Fakülteye bildirmekle yükümlüdür. Öğrenci yukarıda belirtildiği şekilde hareket edeceğini , Öğrenci Staj Belgesinde ilgili kısmı imzalayarak beyan eder. Kuruma eksik veya yanlış bilgi veren veya hiç vermeyen öğrenci hakkında Disiplin Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Madde 15- Öğrenciler staj süresince Girne Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmenliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Madde 16- Staj defterinin düzenlenmesi: Öğrenciler bu esasların ekinde verilen ‘Staj Defteri Formatı’na uygun olan staj defterini kendileri temin eder.

Madde 17- Staj Koşulları
Pilotaj Bölümü Staj Koşulları;
a.) I. Aşama: 15 işgünü Havaalanı işletmesinde 5 işgünü hava trafik kontrolünde yapılmak zorundadır.
b.) II. Aşama: 20 işgünü Havayolu İşletmelerinde veya uçak bakım tesislerinde

Uçak Mühendisliği Bölümü Staj Koşulları;
a) I. Aşama: Atölye Stajı. Süresi 20 işgünüdür. Staj, imkanlar dahilinde Girne Üniversitesinin ve işbirliği içinde olduğu üniversitelerin atölyelerinde ve/veya donanımlı imalat atölyelerine sahip iş yerlerinde yapılır. 1.ci aşama tamamlanmadan diğer aşamalar yapılamaz. Staj kapsamıda bulunması gereken konular: Tesfiye, kaynak, soğuk ve sıcak şekil verme, tlaş kaldırarak şekil verme, kalıpta şekil verme ve benzeri.
b) II. Aşama: Üretim Fabrika Organizasyon Stajı. Staj süresi 20 işgünüdür. Staj fakültenin belirleyeceği veya öğrencinin kendi imkanları ile bulacağı uygun iş yerlerinde yapılır. Staj kapsamında çalışılması gereken konular: 10 işgünü Mamül imalatı ve Montajı, 5 işgünü Fabrika organizasyonu ve teşkilatlanması, 5 işgünü işletme yönetimi (Personel ve iş yönetimi).
c) III. Aşama Uçak Bakım ve Planlama Stajı: Staj süresi 20 işgünüdür. Staj fakültenin belirleyeceği veya öğrencinin kendi imkanları ile bulacağı uygun iş yerlerinde yapılır. Staj kapsamında çalışılması gereken konular: 15 iş günü kanat, gövde, iniş takımları, kumanda yüzeyleri, tahrik sistemi, teçhizatlar, revizyon işlemi, komponent imali, söküp, bakım yapma ve takma, 5 iş günü bakım planlaması, programlanması veya üretim planlaması.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Staj Koşulları
a) I. Aşama: 20 işgünü havaalanlarında veya havaalanında yer hizmeti veren kuruluşlarda

b) II. Aşama: 15 işgünü Havaalanı işletmelerinde ve 5 iş günü hava trafik kontrol kulesinde

c) III.Aşama: 20 iş günü Uluslararası havaalanlarında veya havacılık şirketlerinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Staj Değerlendirme

Madde 18- Staj komisyonu her öğrencinin staj defterini ve staj belgesini inceleyerek, öğrencinin stajını Başarılı yada Başarısız olarak değerlendirir.

Madde 19- Bir staj aşamasının tam olarak yapılmış sayılabilmesi için bütün gerekleri ile birlikte staj komisyonunca kabul edilmiş olması şarttır.

Madde 20- Yapılan stajın bir kısmı reddedildiği takdirde, yanlızca reddedilen kısım tekrarlanır.

Madde 21- Staj defteri, staj bitimini izleyen en geç iki hafta içinde danışmanın bilgisi dahilinde Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir. Staj raporunu zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez.

Madde 22- Öğrenci staj defterinin değerlendirilmesi için Eğitim-Öğretim Yılının başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde öğrenci işlerine teslim eder. Bu tarihten sonra teslim edilen defterler değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirme bittikten sonra o eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci isterse staj defterini geri alabilir. Staj defteri teslim edilirken ‘Öğrencinin Staj Yeri Hakkındaki Düşünceleri’ anketini de doldurarak teslim eder. Anket düşünceleri stajın kabulü veya reddini etkilemez. Staj komisyonu anketleri değerlendirerek bir rapor hazırlayarak dekanlığa sunar.

Madde 23- Dikey geçiş, yatay geçiş veya Çift Anadal Programları ile gelen öğrencilerin okul ve bölümlerinde yaptıkları staj süresini, yerini ve başarılı olduklarına dair belgeyi staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan stajın kabul ya da reddedilmesine ilgili Bölüm Staj Komisyonu karar verir. Stajların intibak ettirilmesi kayıt yaptırılan dönemin ilk haftasında gerçekleştirilir.

Madde 24- Teknik Meslek Lisesi mezunu uçak mühendisliği bölümü öğrencileri talepleri halinde I. Aşama stajdan muaf tutulabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük ve Kapsam

Madde 25- Bu Yönerge, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 26- Bu yönerge kapsamında ele alınmayan konular Girne Üniversitesi Senatosu karar ile yürütülür

Yürütme
Madde 27-
Bu Yönergeyi Girne Üniversitesi Rektörü yürütür.

© Copyright 2018 | Near East Technology