Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Staj Uygulama Tüzüğü – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Staj Uygulama Tüzüğü

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA TÜZÜĞÜ

Madde–1 Bu Tüzüğün amacı, Girne Üniversitesi Önlisans ve Lisans  Öğretim  Yönetmeliğinin tamamlayıcısı olarak Girne Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü ve Deniz Ulaştırma ve Lojistik Bölümü öğrencilerinin staj uygulama esaslarını düzenlemektir.

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu
Madde–2 Her öğrenci mezun olabilmek için bu  tüzük  hükümleri  uyarınca  yapması  gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

Fakülte Staj Komisyonları
Madde–3

a)Fakülte öğrencilerinin stajları, Fakülte Yönetim Kurulu Kararları çerçevesi içinde Fakülte Bölüm Staj Komisyonları tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir. Fakülte Staj Komisyonları, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü ve Deniz Ulaştırma ve Lojistik Staj Komisyonlarından oluşur.

b)Fakülte Staj Komisyonları Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı başkanlığında iki üyeden oluşur. Fakülte Staj Komisyonları üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Ancak Dekan tarafından değiştirilmediği takdirde her yıl bu süre

c)Fakülte Staj Komisyonlarının kararları Komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra dosyalanır ve saklanır. Ayrıca kararların bir nüshası Fakülte Dekanlığına

Staj Türleri ve Süresi
Madde–4

a)  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi öğrencilerinin  yapmaları gereken stajları ve süreleri bölümlerine göre aşağıda gösterilmiştir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü; İşletme veya Limanda 30 iş günü
Deniz Ulaştırma ve Lojistik Bölümü; İşletme stajı 30 iş günü

b)Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Stajlarında; İşletme stajı: Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili çalışma yapan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Liman İşletme Stajı: Liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir. Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresi, staj defteri ve staj belgelerini inceleyerek Fakülte Yönetim Kurulu’na öğrenci stajı hakkında “Yeterli” veya “Yetersiz” olarak görüş bildirir. Süresi eksik bulunan veya Staj Komisyonu   tarafından   yetersiz   olarak   değerlendirilmiş   stajlar   için   Staj Komisyonunun    belirleyeceği    gün   sayısı    kadar    ek   staj    yaptırılır    veya tekrarlatılır.

c)Deniz Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Stajlarında; İşletme stajı: Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili çalışma yapan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar. Staj Komisyonu, öğrencinin staj süresi, staj defteri ve staj belgelerini inceleyerek Fakülte Yönetim Kurulu’na öğrenci stajı hakkında “Yeterli” veya “Yetersiz” olarak görüş bildirir. Süresi eksik bulunan veya Staj Komisyonu tarafından yetersiz olarak değerlendirilmiş stajlar için Staj Komisyonunun belirleyeceği gün sayısı kadar ek staj yaptırılır veya tekrarlatılır.

Stajların Ne Zaman Yapılacağı
Madde–5 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi  Bölümü  ve  Deniz  Ulaştırma  ve  Lojistik  bölümü öğrencileri, stajlarını II dönem derslerini tamamladıktan sonra 7. Yarıyıl başına kadar yaz dönemindeki 30 günlük iş gününde yapabilirler.

Staj Ön Koşulları
Madde–6 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi  Bölümü  ve  Deniz  Ulaştırma  ve  Lojistik  bölümü öğrencileri için staj ön koşulu bulunmamaktadır.

Staj Çalışmalarının Yönetimi
Madde–7 Bir iş yerinde staj yapan öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen kişi o öğrencinin staj yöneticisidir. Her öğrenci stajını bu Tüzüğe, Fakülte Staj Komisyonları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ve işyerindeki staj yöneticisi tarafından belirlenen çalışma program ve esaslarına uygun olarak yapmak zorundadır. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi öğrencileri, staj yerlerinin tüm kurallarına uymak zorundadırlar.

Staj Belgeleri
Madde–8    Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi ve Deniz Ulaştırma ve Lojistik Bölümünde;    Staj esnasında kullanılacak belgeler aşağıda sıralanmıştır.

  1. Staj Defteri
  2. Staj Yerine Resmi Yazı
  3. Staj Gizli Değerlendirme Formu
  4. Staj Tutanağı
  5. Stajyer Öğrenci Kabul Formu
  6. Staj onay Formu

Staj Defteri
Madde–9    Staj yapan her öğrenci çalışmaları süresince staj yöneticisinin yönetim, gözetim ve denetiminde yaptığı işleri gerekli her türlü şekil, hesap, fotoğraf ve diğer belgelerle birlikte Staj Komisyonu tarafından belirtilen şekilde belgeleyerek bir staj raporu halinde düzenlemek ve staj yöneticisine onaylatarak en geç staj çalışmasını izleyen öğretim döneminin ilk dört haftası içinde Staj  Komisyonuna sunmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra staj defteri kabul edilmez.

Staj Defterleri ve Evrakların Arşivi
Madde–10  Öğrenci staj defterleri ve evrakları öğrenciye iade edilmez. Deniz İşletmeciliği   ve Yönetimi Bölümü ve Deniz Ulaştırma ve Lojistik Bölümü staj evrakları öğrenci mezun olduktan sonra 2 (iki) yıl süre ile arşivde saklanır ve bu süre sonunda normal usuller uyarınca imha edilir. Bu sürenin sonunda “Staj Onay Formu”nun iliştirildiği dosya arşivde saklanır diğer dokümanlar Staj Komisyonu tarafından tutanakla imha edilir.

Staj Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Madde–11 Öğrencilerin sunmuş olduğu staj defteri ve staj evrakları, stajların staj defterlerinde belirtilen programlara uygun olarak yapılıp yapılmadıkları ve süreleri Staj Komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Staj Komisyonu gerekli gördüğü hallerde, öğrencileri staj çalışmaları ile ilgili olarak mülakata çağırabilir. Staj defterleri yetersiz görülen, çağrıldığı halde mülakata gelmeyen veya mülakatta başarısız olduklarına karar verilen öğrencilerin staj çalışmaları, Staj Komisyonu tarafından tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir. Bu durumda staj defterinin yeniden düzenlenmesi için öğrenciye 1 (bir) ay ek süre verilir. Fakülte Staj Komisyonları, öğrencinin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini en geç defterlerinin teslim edildiği yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak sonuçlarını yazı ile Fakülte Dekanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. Öğrencilerin staj yerlerinde yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi tamamen iş yerine ait olup staj notu, staj yerinde verilecek  not olarak kabul edilir. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü stajları ve Deniz Ulaştırma ve Lojistik Bölümü stajları, yeterli-yetersiz olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeler öğrencinin başarı ortalamasını etkilemez. Ancak öğrencilerin mezun olabilmesi için bu stajları tamamlamaları gerekmektedir.

Staj Çalışmalarının Denetlenmesi
Madde–12 Öğrencilerin staj çalışmaları, gerektiğinde Staj Komisyonu üyeleri tarafından işyerlerinde incelenerek denetlenebilir. Öğrenciler staj yöneticileri tarafından hazırlanan «Gizli Değerlendirme Formu» nu ve onaylı «Stajyer Öğrenci Kabul Formu» nu staj bitiminde Fakülte Dekanlığına ibraz etmesi gereklidir. Belgelerin incelenmesi sırasında çalışmaları yetersiz görülen öğrencilerin stajları Fakülte Staj Komisyonunun kararı ile tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir.

Staj Yapan Öğrencilerin Sorumluluğu
Madde–13 Staj yapan her öğrenci staj yaptığı iş yerinde çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan öğrenci hakkında ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. İşletme ve Liman stajlarında staj yapılan işletmedeki   sorumlu   tarafından   onaylanacak   “Staj   Gizli    Değerlendirme

Formu”nun Fakülte Dekanlığı’na gizlilik dereceli olarak ulaştırılması öğrencinin sorumluluğundadır. Staj süresince disiplin suçu işleyen veya işletme müdürü tarafından disiplinsizlik nedeniyle raporlanan öğrencinin staj süresi staj komisyonu tarafından tekrarlatılır.

Staj Yapılacak İşyerinin Belirlenmesi
Madde–14   Staj yeri bulma sorumluluğu büyük ölçüde öğrencilere aittir. Öğrenciler, staj   yeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermek ve staj yeri yetkililerince staj yapmak üzere kabul edilebileceklerini belgelemek zorundadırlar. Staj komisyonundan gerekli onayı aldıktan sonra gidecekleri yeri staj defterine yazdırmak suretiyle kendi buldukları iş yerlerinde staj yaparlar. Ek olarak stajyer öğrenci arayan resmi kurum/kuruluşlar ile özel kurum/kuruluşlardan Fakülte ’ye yapılan talep doğrultusunda, her öğretim yılında Fakülte Staj Komisyonu tarafından o öğretim yılının veya yarıyılın bitiminden önce uygun görülen işyerleri belirlenebilir. Fakülte öğrencileri için uygun görülen staj yerleri yarıyıl sonundan on beş gün önce öğrencilere duyurulur ve staj komisyonu tarafından öğrencilere dağıtılır. Öğrenci Fakülte Staj Komisyonu tarafından kendisine sağlanan staj yerine gider. Fakülte Staj Komisyonu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın kendisi için sağlanan staj  yerine gitmeyen veya mazeretini kanıtlamayan öğrenciye bir sonraki dönemde staj yeri verilmez. Dağıtılmış olan staj yerleri Fakülte Staj  Komisyonunun kararı olmadıkça değiştirilmez.

Tüzükte Bulunmayan Hususlarda Karar Yetkisi
Madde–15 Bu tüzük de yer almayan hususlar Fakülte Staj Komisyonunun önerileri üzerine Fakültenin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
Madde–16 Bu Tüzük Girne Üniversitesi Senatosu tarafından 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yürütme
Madde–17      Bu Tüzüğü Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Dekanı yürüt

© Copyright 2018 | Near East Technology