Bilimsel Faaliyetlere Katılımı Özendirme ve Teşvik Yönetmeliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Bilimsel Faaliyetlere Katılımı Özendirme ve Teşvik Yönetmeliği

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL FAALİYETLERE KATILIMI ÖZENDİRME VE TEŞVİK
YÖNETMELİĞİ

Uygulama İlke ve Koşulları:
Madde–1 Bilimsel Faaliyetlere katılımı özendirme desteği Türkiye veya yurt dışında gerçekleştirilecek olan uluslararası veya ulusal Web of Science, SCOPUS ile taranabilen makale, kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer ve sempozyumlara kabul edilen bildirilere verilir.

a) Başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bir önceki yıl Üniversite Yayın
Katkı İndeksi (ÜYKİ) en az 1 olmalıdır.

ÜYKİ= Makale Sayısı x IF (Impact Factor)
GÜ’lü Yazar Sayısı

Not: IF 1’in altında olan durumlarda IF 1 olarak kabul edilir.

b) Öğretim elemanı ve araştırmacıların konferansa katılımı bir önceki yılın ÜYKİ sayısı kadar desteklenecektir.

c) Hak edilen teşvik 2 yıl içerisinde kullanılabilir.

d) Web of Science veya Scopus ile taranan tam metni veya özeti yayınlanacak olan kongre ve konferans bildirilerine (tam metin veya özet) teşvik başvuru yılında üniversite yayın katkı indeksine bakılmaksızın desteklenir.

e) Teşvik miktarı Türkiye’de gerçekleştirilecek Web of Science veya Scopus ile taranan etkinlikler için 500 €; diğer ülkeler için 700 € olarak belirtilmiştir.

f) Bir yıldan az süre ile üniversitemizde çalışan öğretim üye ve elemanları sadece Web of Science veya Scopus’ta taranan kongrelere destek için başvurabilirler.

g) Web of Science veya Scopus dışında düzenlenen, gerçekleştirilecek etkinliklere teşvik Türkiye için 300 €, diğer ülkeler için 500 € olarak belirtilmiştir.h) İçinde bulunduğu akademik yılda kabul almış yayını avans olarak kullanmak isteyen başvuru sahibi söz konusu yayını sadece bir kez bir sonraki akademik yılın ÜYKİ hesabından düşülerek kullanılabilir.

ı) Başvuru dilekçesiyle ile birlikte sunulması gereken bilgi ve belgeler; İsme yazılı davetiye veya kabul belgesi (Letter of Acceptane), Katılınacak bilimsel etkinliğin broşürü veya web adresi, Bildirinin metni,

Not 1: Başvuru sahibi etkinlik katılım belgesi ve kayıt ücreti dekontu gibi belgeler ile katılımını belgelemek zorundadır.
Not 2: Bu yönetmelik 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

© Copyright 2018 | Near East Technology