Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde–1 Bu yönetmeliğin amacı Girne Üniversitesi akademik birimlerin teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimler ile olan ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde–2 Bu yönetmelik fakülteler, enstitüler, yüksekokullar  ile  bunları  oluşturan  bölümler, anabilim veya anasanat dallarının kuruluş, yönetim ve görev esaslarını kapsar.

Tanımlar
Madde–3 Bu yönetmelikte geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıdaki gibidir.

a)Fakülte: Lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim; bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
b) Enstitü: Fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.
c) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim
d) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.
e) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Girne Üniversitesinde eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim
f) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama
g) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.
h) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
i) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
j) Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
k) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim- öğretim planlamacılarıdır.
l) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
m) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
n) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.
Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

o) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 3. Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

Üniversite Organları Rektör
Madde–4 Mütevelli Heyeti tarafından atanan Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerin  öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları (akademik, idari mali), rektör tarafından atanır. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek,
c) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

Senato
Madde–5 Kuruluş ve işleyişi:  Senato,  rektörün  başkanlığında,  rektör  yardımcıları,  dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

a)Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
c) Rektörün onayından sonra yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak,
e) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
f) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
g) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.

Üniversite Yönetim Kurulu
Madde–6 Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün  başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
d) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

Fakülte Organları Dekan
Madde–7 Atanması: Fakültenin  ve  birimlerinin  temsilcisi  olan  dekan,  profesörler arasından Rektör tarafından atanır. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
e) Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel  araştırma  ve  yayım  faaliyetlerinin  düzenli    bir

şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Fakülte Kurulu
Madde–8 Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında dekan yardımcısı ve fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarından oluşur. Fakülte kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Fakülte kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Görevleri: Fakülte Kurulu akademik ve idari bir organ olup akademik konularda karar verir ve idari konularda dekana yardımcı olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
c) Fakültenin eğitim-öğretim,     plan     ve     programları      ile     takviminin uygulanmasını sağlamak,
d) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar

Enstitü Organları Enstitü Müdürü
Madde–9 Atanması: Enstitü müdürü Rektör tarafından atanır. Enstitü müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi yardımcı olarak seçer. Enstitü müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Enstitü müdürüne, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder.

Görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Enstitü kurullarına    başkanlık    etmek,   enstitü    kurullarının    kararlarını uygulamak ve enstitü anabilim dalları arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
c) Enstitü ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe

Enstitü Kurulu
Madde–10  Kuruluş ve işleyişi: Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü kurulu, enstitü müdürünün çağırısı üzerine toplanır.

Görevleri: Enstitü Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına karar vermek,
c) Yüksek lisans ve doktora tez yazım kuralları, danışmanlık, doktora tez izleme komitesi, doktora yeterlik sınavlarında uygulanacak genel esasları belirlemek.

Enstitü Yönetim Kurulu
Madde–11 Kuruluşu ve işleyişi: Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün çağırısı üzerine toplanır.

Görevleri: Enstitü yönetim kurulu, idari faaliyetlerde enstitü müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında enstitü müdürüne yardım etmek,
b) Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
c) Anabilim dallarının önerisi üzerine tez danışmanları, tez izleme komiteleri, tez jürileri, doktora yeterlik sınavı jürilerini

Yüksekokullar Organlar: Madde–12

a) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü ve yüksekokul
b) Yüksekokul müdürü rektör tarafından atanır. Müdürün okulda görevli öğretim elemanları arasından atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet
c) Yüksekokul müdürü bu yönetmelik ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine
d) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul kurulu, müdürün çağırısı üzerine toplanır.
e) Yüksekokul kurulu ve fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine

Bölümler
Madde–13 Bölüm temel akademik birimdir. Bölüm başkanı, bölümün öğretim elemanları arasından dekan tarafından atanır. Dekan atamayı rektörlüğe bildirir. Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak    atayabilir.    Bölüm    başkanı    gerekli    gördüğünde     yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

Madde–14 Bölüm Kurulu; Bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim elemanlarından oluşur. Bölümün temel karar organı olan Bölüm Kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkânlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda yetkilidir.

Anabilim veya Anasanat Dalı
Madde–15 Anabilim veya anasanat dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat  dalını kapsayan eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya bölümlerden gelecek öneri üzerine GÜ Senatosu karar verir.

Yönetim ve Yöneticiler ile İlgili Ortak Hükümler
Madde–16 Akademik birimlerin yöneticileri tam zamanlı öğretim  elemanları  arasından atanır. Akademik birimlerin başında olan birim yöneticileri, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiridir. Yönetici yardımcıları, birim yöneticisine görevlerini yerine getirmede yardımcı olan öğretim elemanlarıdır ve birimde görev yapan öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri değildir. Yönetici yardımcıları, birim yöneticisine vekâlet etmeleri durumunda, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri sıfatıyla hareket ederler.

Gerektiğinde, bir kişide birden fazla yöneticilik görevi, ancak rektörün onayı ile toplanabilir.

Madde–17 Bu yönetmelik rektörlük tarafından yürütülür ve 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

© Copyright 2018 | Near East Technology