Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I
Genel Hükümler
Amaç :

Madde 1 – Bu yönetmelik, Girne Üniversitesi yönetici ve öğretim elemanları ile diğer personelinden, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarını göstermek amacıyla, düzenlenmiştir.

Kapsam :
Madde 2
– Girne Üniversitesi yönetici ve öğretim elemanları ile diğer personeline ilişkin disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekli bu yönetmelikte gösterilmiştir.

Tanım ve Kısaltmalar :
Madde 3
– Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar:

Atamaya Yetkili Amir: Rektör, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürünü,
Akademik Yönetici: Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ile Bölüm, Anabilim Dalı Başkanını,
Disiplin Amiri: Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanını, Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdür, üst Kuruluşlar ile Üniversiteler Genel Sekreterleri ve birim sekreterlerini,
Öğretim Elemanı: Girne Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim üye yardımcılarını,
Diğer Personel: Girne Üniversitesinde sözleşmeli veya geçici olarak çalıştırılan görevlileri,
Yükseköğretim Üst Kuruluşları: YÖDAK ve Üniversitelerarası Koordinasyon Kurulu,
Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksek okulları,
Yüksek Disiplin Kurulu: Rektörün başkanlığında Dekanlar, Enstitü Müdürleri ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşan disiplin kurulunu,
Disiplin Kurulları : Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul yöneticilerinin başkanlığında toplanan bu birimlerin yönetim kurullarını ifade eder.

BÖLÜM II
Disiplin Suçları ve Cezaları
Disiplin Cezaları :
Madde 4 – Disiplin cezaları şunlardır

a – Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir,
b – Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir,
c – Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü,meslek yüksekokulu müdürlüğü, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır,
d – Görevinden çekilmiş sayma: Görevde ilişkinin istekle olmuşcasına kesilmesidir,
e – Girne Üniversitesi öğretim elemanlığı görevinden çıkarma: Girne Üniversitesi öğretim elemanlığı görevinden bir daha alınmamak üzere çıkarılmasıdır.

Uyarma Cezası :
Madde 5 –Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a – Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, göreve ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b – Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c – Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
d – Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
e – Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
f – Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
g – Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
h – Öğrencilerle olan ilişkilerinde, öğretim elemanı saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak,
i – Üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak ( Kanuni nedenlerle resmi mercilere yapılacak başvurular bu hükmün dışındadır.),
j – Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yetkili olan organlarca sorulacak hususları haklı bir sebep olmaksızın zamanında cevaplandırmamak,
k – Maiyetindeki elemanların yetiştirilmelerine özen göstermemek,

Kınama Cezası:
Madde 6 – Kınama cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a – Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
b – Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
c – Hizmet dışında, Girne Üniversitesi öğretim elemanı olması sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
d- Girne Üniversitesine ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
e – Girne Üniversitesine ait belge, araç gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan bilimsel doküman veya kitabı kaybetmek,
f – İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere kötü muamelede bulunmak,
g – İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
h – Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak,
İ.- Girne Üniversitesinin huzur, sukün veya çalışma düzenini bozmak,
j – Üniversiteye veya bağlı birimlerine bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,
k – Bağlı veya görevli olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders vermek,
l – Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olmaksızın, resmi merciler hariç, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak,

Yönetim Görevinden Ayırma:
Madde 7 – Yönetim görevinden ayırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a – Yönetimi altında bulunan kurumdan veya bununla ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle, her ne ad altında olursa olsun mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamak,
b – Bir üst yönetici veya kurulun kanun, tüzük veya yönetmeliklere uygun karar veya emirlerini yerine getirmemek veya bunlara uymamak,
c – Yönetimi ile sorumlu olduğu yerde verimli veya huzurlu çalışmayı sağlamak için gerekli önlemleri almamak veya huzuru bozacak hareketlere göz yummak veya bu çeşit hareketleri tahrik, teşvik etmek veya desteklemek,
d – Yönetimi ile sorumlu olduğu birimin idaresinde ihmalde bulunmak veya mevzuatın verdiği görevleri gereğince yerine getirmemek,

Görevinden Çekilmiş Sayma:
Madde 8 – Görevinden çekilmiş sayma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

a – İzinsiz veya kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi kesintisiz 10 gün terk etmek, kısmi statüde bulunanlar için ise kesintisiz 40 saat veya daha fazla göreve devamsızlık göstermek,
b – Üyesi bulunduğu kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz ard arda iki defa veya bir yıl içerisinde toplam üç defa katılmamak,

Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma
Madde 9
Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.
a – Rektörlüğünden izin almadan, Girne Üniversitesinden başka yerde ücretli veya ücretsiz resmi veya özel bir iş görmek, ek görev almak,
b – Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak veya bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek,
c – Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.
d – İzinsiz veya üniversite yetkili kurullarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 30 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek,
e – Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,
f – Öğretim elemanı sıfatı ile bğdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
g – Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,
h – Kanın dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,
i – Girne Üniversitesi birimlerinin çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna üniversite öğrencilerini veya mensuplarının teşvik veya tahrik etmek,
j – Uyuşturucu madde kullanmak,
k – İş yerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak,
l – Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak.

Öngörülmemiş Disiplin Suçları:
Madde 10
– Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin Suçunun Tekerrürü:
Madde 11
– Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller ceza nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır verilir.

İyi Halin Değerlendirilmesi:
Madde 12
– Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan yönetici ve öğretim elemanları ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

BÖLÜM III
Disiplin Soruşturması
Soruşturmaya Yetkili Amir:
Madde 13
– Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri, disiplin suçu hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğunda soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; Rektör, bütün üniversitenin, Dekan, bütün fakültenin; Enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden uygulanmaya konulur.
Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki soruşturmalarda ünvan eşitliği veya üstlüğü aranır.
Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir.

Rektörler Hakkında Soruşturma
Madde 14 –

Rektörler hakkında soruşturma açılması Mütevelli Heyeti Başkanının kararı ile olur. Bu soruşturma Mütevelli heyeti üyeleri tarafından yapılır. Rektörler hakkında disiplin cezası Mütevelli Heyeti tarafından verilir.

Zamanaşımı :
Madde 15
– Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a – Uyarma, kınama ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b – Girne Üniversitesinden cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Madde 16
– Aynı olaydan dolayı yönetici, öğretim elemanı, veya diğer görevliler hakkında ceza muhakemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.
Sanığın Ceza Kanunu’na göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.
Disiplin soruşturması veya sonuçları, ceza soruşturmasını etkilemez.

Soruşturma Süresi :
Madde 17
– Soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı gecikilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı kararın kendisine tebliğinden itibaren iki ay içerisinde bitirir. Bu süre içerisinde soruşturma bitirilmiyor ise soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri, ek süre vermesi halinde, durumu bir üst disiplin amirine bilgi olarak sunar.

Soruşturma Yapılış Şekli :
Madde 18
– Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle tesbit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptırılacak yeni şekli de yazılır.
Girne Üniversitesinin bütün yöneticileri ve personeli disiplin soruşturmacılarının istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye mecburdurlar.
Bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket edenler veya disiplin soruşturmasını geciktirenler veya buna sebebiyet verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.

Savunma Hakkı :
Madde 19
– Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

Soruşturma Raporu :
Madde 20
– Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir.

BÖLÜM IV
Görevden Uzaklaştırma :
Tanım:
Madde 21
– Görevden uzaklaştırma, hakkında disiplin soruşturması açılan ve bu nedenle görevi başında kalmasında sakınca görülen yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.

Yetkililer:
Madde 22
– Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
a – Atamaya yetkili amirler,
b – Mütevelli Heyeti
Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Mütevelli Heyetinin kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Mütevelli Heyetine bildirilir.

Görevden Uzaklaştıran Yetkilinin Sorumluluğu:
Madde 23
– Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan; bu işlemi keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Görevden Uzaklaştırılanların Hak ve Yükümlülüğü:
Madde 24
– Görevden uzaklaştırılanlar bu süre içinde kanunların öngördüğü malive sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Tedbirin Kaldırılması:
Madde 25
– Soruşturma sonunda, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası önerilmesi dışında görevden uzaklaştırma tedbiri 22 maddedeki yetkililerce kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında disiplin soruşturulması açılır.

Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller:
Madde 26
– Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarılmadan başka bir disiplin cezası verilenlerle, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbirin üç ay sürmesi halinde göreve iade edilirler.

Amirin Takdiri:
Madde 27
– Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu olan fiiller, hizmetin devamına engel olmadığı hallerde 25. maddede belirtildiği şekilde her zaman kaldırılabilir.

BÖLÜM V
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
Madde 28.Disiplin cezası vermeye yetkili Amir ve Kurullar şunlardır:

a – Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.
b – Görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezaları, Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için bu cezalar disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.
c – Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

Disiplin Kurulları:
Madde 29
– Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar. Bu sebeple Kurulun teşekkül edememesi halinde bir üst kurul görevlidir. Değişik dereceli kimselerin bir arada suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve görevli disiplin kurulu üst dereceli sanığa göre tayin edilir.

Kurulların Toplanması :
Madde 30
– Kurullar, başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanırlar.

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi :
Madde 31
– Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Toplantı Nisabı
Madde 32
– Disiplin kurulların toplantı nisabı kurul üye tam sayısının yarısından fazlasıdır.

Raportörlük :
Madde 33
– Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 5 gün içinde tamamlar.

Görüşme Usulü :
Madde 34
– Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

Oylama
Madde 35
– Disiplin Kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylamada Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Karar
Madde 36
– Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Karar Süresi :
Madde 37
– Disiplin amirleri uyarma ve kınama cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü :
Madde 38
– Yüksek Disiplin Kurulu Kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
Hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya memurluktan çıkarma cezası istenenler, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler.

Kararların Yazılması
Madde 39 – Kararlar, verdikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde raportörler tarafından gerekçeli olarak ve oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini yazar ve imzalarlar.

Kararların İlgiliye Tebliği
Madde 40
– Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezaları bu amirlerce; disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların Başkanlıklarınca kararların imzalarının tamamlanmasını izleyen en çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur.
Ceza vermeye yetkili amirlerce disiplin kurulu kararlarına dayanılarak verilmiş olan cezalarda bu kararlar da eklenir. Disiplin cezasının tebliği sırasında itiraz usul ve süresi yazılı olarak hatırlatılır.

BÖLÜM VI
Uygulama ve İtiraz
Uygulama
Madde 41
– Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen Disiplin cezaları sıralı sicil amirine üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası bütün üniversite rektörlüklerine bildirilir.

İtiraz
Madde 42
-Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir.
Bu yönetmelikte yeralan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem
Madde 43
– Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

Disiplin Cezalarının Bir süre Sonra Sicilden Silinmesi
Madde 44
– Disiplin cezaları sicile işlenir. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.
Ceza alan kişinin, yukarda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

BÖLÜM VII
Çeşitli Hükümler
Kayıtların Tutulması
Madde 45
– Açılan disiplin soruşturması sahife numaraları önceden konmuş ve sonuna sahife sayısı kaydedilmiş bir defterin ayrı sahifelerine yazılır. Bu deftere soruşturmanın bütün safahatı işlenir. Defterin tutulmasından genel sekreterler veya sekreterler sorumludur.

Dosya Teslimi
Madde 46
– Disiplin soruşturma dosyaları, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Yazışma Şekli
Madde 47
– Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde alınacak imzalı belge dosyada muhafaza edilir.

Yürürlük
Madde 48
– Bu Yönetmelik Girne Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 49

Bu Yönetmeliği Girne Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1(1)– Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında bu konuları düzenleyen ve daha önce mer’i olan ceza hükümleri uygulanır.
Bu yönetmeliğin 19. maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zaman aşımı sürelerine ilişkin hükümler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve hallere uygulanmaz.
Ancak, bu yönetmeliğin yayımından önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.
Geçici Madde 1(1)– Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış ve karara bağlanmamış soruşturmalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1(1)– Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen bir fiil nedeniyle açılıp henüz karara bağlanmamış soruşturmalarda değişiklikten önceki hükümler uygulanır. Ancak bu Yönetmeliğin personel lehine olan hükümleri, daha önce açılıp da henüz karara bağlanmamış soruşturmalarda uygulanır.

(1) Bu Yönetmeliğe değişiklik yapan yönetmeliklerin geçici maddeleridir.

© Copyright 2018 | Near East Technology