Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği – Girne Üniversitesi
           

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı Girne Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar

Madde 2 – Bu Yönetmelikte sözü edilen terim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:
a) Enstitü: Girne Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitülerini ifade eder.
b) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan Kuruldur.
c) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve

Enstitü
Kurulu tarafından 3 yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kuruldur.
ç) Anabilim Dalı; Anasanat Dalı: Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimlerdir.
d) Anabilim Dalı Başkanı; Anasanat Dalı Başkanı: bu maddenin (ç) bendinde belirtilen akademik birimin başkanıdır.
e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu; Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim ve Anasant Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent ünvanlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kuruldur.
f) Danışman: Enstitüde kayıtlı lisansüstü eğitim gören öğrencilere rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesidir.
g) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği olarak Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Girne Üniversitesinde ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesidir. Yüksek lisans programlarında öğretim görevlisi veya alanında uzmanlığı ile tebarüz etmiş pratisyendir.
ğ) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az 70 (yetmiş) çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Enstitü Kurulu tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresidir.
h) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunu olanlardır.
i) Lisansüstü Eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini ifade eder.
j) Tez: Yüksek lisans ya da doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.
k) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmadır.
m) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yeterlik ve benzeri tarihleri belirtir.
n) Kredi Sistemi: 1 saat teorik ders veya 2-4 saat uygulama karşılığı 1 kredi olan ulusal kredi sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesidir. Kredilendirme, yönerge ile belirlenir.
o) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik öğrencinin derinliğini değerlendiren sınavdır.
p) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komitedir.

Öğrenci Kabulü
Madde 3
– Lisansüstü programlara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ve lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre başvuru kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğini Enstitü Kurulu’nun önerisi ile Üniversite Senatosu karar verir.

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
Diploma ve mezuniyet not ortalaması: Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not ortalaması anabilim dalınca belirtilen not ortalamasının üzerinde olmalısır.
ALES puanı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) başvurdukları programın puan türünde yüksek lisans ve doktora için en az 55 (ellibeş) standart puan almış olmalıdırlar. KKTC ve diğer ülke öğrencilerinden ALES istenmeyebilir.

Yabancı Dil Sınavı: Adaylar başvuruda GÜ tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak zorundadırlar.
Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ya da Enstitü Kurulu Kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir. Yabancı dil sınavının öngörüldüğü durumlarda adaylar bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde yabancı dil (İngilizce) sınavından muaf tutulabilirler.

Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde Anabilim Dalının hazırlamış olduğu yazılı sınav ve mülakat sonucu, ALES puanı ve lisans not ortalaması değerlendirilir. Değerlendirmede yazılı sınav ve mülakat sonucunun %50’i, ALES puanının %40’ı, lisans not ortalamasının %10’u, dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (ellibeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır. Bu sıralama sonucu belirlenen kontenjan kadar yedek aday puanlama sırasına göre belirlenebilir.

b) Doktora programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
Diplomalar ve mezuniyet not ortalaması: Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 80 (seksen) ya da 4,00 üzerinden 3,00 olmalıdır. Sağlık bilimleri alanında doktora yapacaklarda bu koşullar ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yabancı Dil Sınavı: Doktora programlarına başvuran adayların GÜ tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir. Bu Yönetmeliğin 8 nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde adaylar Yabancı Dil sınavından muaf tutulabilirler.

Değerlendirme: Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve gerekirse mülakat sonucu değerlendirilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına başvurabilmeleri tezsiz yüksek lisans programını 100 (yüz) tam not üzerinden en az 85 (seksen beş) ortalama ile bitirmiş olmaları, tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamış olmaları, önce tezli yüksek lisans programına alınmaları ve bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ile mümkündür. Sağlık bilimleri alanında doktora yapacaklarda bu koşullar ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

d) Girne Üniversitesi Rektörlüğü, Enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru
için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü
Madde 4

a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, değerlendirme jürisinin kararı doğrultusunda, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
i. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,
ii. Lisans derecesini Girne Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
iii. Lisans veya yüksek lisans derecelerini Girne Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.
iv. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.
b) Bilimsel Hazırlık Programına 3 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.
c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
ç) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik uygulanır. Bilimsel Hazırlık Programını başarı ile tamamlayabilmek için alınan derslerin not ortalamasının, anabilim dalınca öğrenci kabulu için öngörülen lisans not ortalamasına eşit veya daha yüksek olması gerekir.

Özel Öğrenci Kabulü
Madde 5
– Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilerin, 4 yarıyılı geçirmemek kaydıyla, asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının dört de birini geçmemek koşulu ile danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü
Madde 6
– İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Enstitü veya Anabilim dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili Anabilim Dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yatay geçişte bir önceki eğitim kurumunda alınan dersler en çok 2/3 oranında kabul edilebilir. Yüksek lisansta ders yükünü bir başka üniversitede tamamlamış olanların sadece tez yazmak üzere yatay geçiş yapmalarına izin verilmez. Doktora programına yatay geçişlerde, bir başka üniversitede verilmiş olan yeterlik sınavı kabul edilmez ve adayların bu yönetmeliğin Madde 3. a) bendinde öngörülen yabancı dil sınav koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekir.

Lisansüstü Programlara Başvuru
Madde 7 – Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programları belirtirler ve başvuruda ALES sonuç belgesini, yabancı dil belgesini ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler.Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar dilekçelerine lisans; doktora programları için yüksek lisans ve eşdeğer lisans diploması ile diplomaya esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Yüksek lisans not çizelgelerinde programın tezli ve tezsiz olduğu bildirilmelidir. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için YÖDAK veya YÖK’den denklik belgesi istenebilir.
Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan ayrıca dilekçelerine referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon gibi açıklayıcı belge ve bildirimler eklemeleri de istenebilir.

Muafiyetler:
Madde 8.
a) ALES Puanı: Uluslararası geçerliği olan “Graduate Record Examination” (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 950, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile “Graduate Management Admission Test” (GMAT) sınavında en az 450 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir.
b) Yabancı Dil Puanı: Son iki yıl içinde, GÜ tarafından açılan Lisansüstü Yabancı Dil Yeterlik sınavında (İngilizce) en az 60 (altmış) puan alan yüksek lisans, 70 puan alan doktora adayları, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavlarının (ÜDS) birisinden İngilizce dilinde en az 55 puan (elli beş) veya benzeri uluslararası geçerliği olan İngilizce dil sınavından alınmış olan eşdeğer puanlar kabul edilebilir. TOEFL (IBT:66), TOEFL (PBT:514), TOEFL (CBT:184) ve IELTS’den (5.5) alınan puanlar kabul edilir.
Doktora programına kayıt yaptırdıkları sırada, bu yönetmeliğin Madde 8/b deki koşulları yerine getirenler ayrıca dil sınavına girmezler.
Eğitim –Öğretim dili Türkçe olan anabilim dallarında, uluslararası geçerliliği olan yabancı dillerden birinin yeterlik belgesi istenir.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 9
– Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a), (b), ve (c) bentlerindeki kriterleri dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Kesin Kayıt
Madde 10.

Kesin Kayıt: Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için geçerlidir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.
a) Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için YÖK veya YÖDAK’dan denklik belgesi,
b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
c) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),
ç) GÜ lisansüstü yabancı dil (İngilizce) sınavı veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,
d) Kimlik Kartının onaylı örneği,
e) Yeni tarihli ikamet belgesi,
f) Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),
g) Girne Üniversitesi veya diğer Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.

Kayıt Yenileme
Madde 11
– Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler güz ve bahar yarıyılları başında, duyurulan tarihlerde, Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; öğretim ücretini ödemedikleri süre içinde öğrencilere not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belge verilmez.Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. İki defa kayıt yenilemeyen öğrencilere bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ( i ) bendi uygulanır.

Lisansüstü Sınav ve Değerlendirme
Madde 12
– Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin kredi karşılığının toplamıdır. Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80′ ine başarı ile devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararı ile arasınav başarı koşulu da aranabilir.

Derslerde Başarının Değerlendirilmesi
Madde 13
– Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve arasınavlar ile bunların dönem sonu sınavına nasıl katılacağı Anabilim Dalı Akademik Kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu dönem sonu sınav notuna katılır.

Lisansüstü derslerin dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş ), doktora öğrencilerinin ise en az 80 (seksen) puan almaları gerekir.

Yüksek lisans ve doktora programlarında mezun olabilmek için öğrencilerin not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen) veya 4.00 (dört) üzerinden 3.00 (üç) olması gerekir. Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir.
Puanlar aşağıdaki değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir.

PUAN HARF NOTU KATSAYI
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKST-ECTS) kullanılacak ise; Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere Başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere Başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme Tez İzleme Komitesi raporlarına , yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ) ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir. DZ, BŞ, notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile, (NA “not attended”, S ”satisfactory”) olarak yazılır.

Not Ortalamaları
Madde 14- Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,50 nin üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü
Madde 15
– Öğrencilerin Yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt Silme
Madde 16

a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’den az olan öğrencilerin,
b) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans
programında 4 (dört), tezsiz yüksek lisans programında 6 (altı), ve doktora programında 4(dört), Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programında 6(altı) yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,
c) Yayın koşulu ve KPDS, ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,
ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,9
d) Tez önerisi üçünü kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,
f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,
g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,
h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,
ı) Tez İzleme Komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan
öğrencilerin,
i) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,
j) Yüksek lisans diploması ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde 8 yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin kaydı silinir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Madde 17
a) Yüksek Lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Enstitü Anabilim dallarında açılacağı, Anabilim Dalının teklifi, Enstitü Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni Anabilim Dallarının önerisi üzerine Enstitü Kurullarınca verilir. Tezli yüksek lisans programından tezsize geçmek için ek kredilerin tamamlanması, tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Her iki halde de öğrenciye geçiş yaptığı programların işlemlerini tamamlaması ve öngörülen diğer koşulları yerine getirmesi için maksimum süreyi aşmamak üzere 2 (iki) yarıyıl ek süre tanınır. Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Geçiş için başvuruların dördüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

I. TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam
Madde 18 -Tezli yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması zorunludur.Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Enstitü Kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir.

Süre
Madde 19
-Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en çok altı yarıyıldır. Tez çalışmalarına üçüncü yarıyılda başlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir.  Kredili derslerini ve seminerini ilk 3 yarıyıl içinde başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı ve Atanması
Madde 20
– Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri, başka Anabilim Dalı ya da başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak “Uzmanlık Alanı Dersi” adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür.

Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması
Madde 21
-Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, varsa, ikinci danışman jüri üyesi olamaz.Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen sorucevap bölümünden oluşur. En az 45 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen sorucevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek Lisans Diploması
Madde 22
-Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve CD ve benzeri dijital ortamdaki bir nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

II. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ
Amaç ve Kapsam
Madde 23
– Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı, koşulları ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü Anabilim Dalının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. İlgili Anabilim Dalı önerisi ve Enstitü Kurulunun Kararı ile, tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Süre
Madde 24
– Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Danışman Atanması
Madde 25
– Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Madde 26
– Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

DOKTORA ÖĞRETİMİ
Amaç ve Kapsam
Madde 27
– Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, aşağıda belirtilen niteliklerden birini yerine getirmesi beklenir:
a) Bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel metot geliştirme.
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Enstitü Kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Girne Üniversitesi Senatosunun kararı ile belirlenir.

Süre
Madde 28

a ) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır.
b ) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi 4 (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 6) yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayanlar veya bu yönetmeliğin öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.
c ) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili tez danışmanı ve/veya Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunabilmesi için en çok dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması
Madde 29
– Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar atanır.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.
Tez danışmanları çok özel durumlar hariç GÜ Enstitüleri anabilim dalı programlarında ders veren öğretim üyeleri arasından seçilir.

Yeterlik Sınavı
Madde 30
– Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati Anabilim Dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

Kredilerini ve seminerini/lerini tamamlayan, yabancı dil koşulunu yayın veya bilimsel toplantılarda bildiri sunma koşulunu ve Enstitü Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve EnstitüYönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, GÜ Lisansüstü Yabancı Dil sınavında (İngilizce) 100 üzerinden en az 70 (yetmiş), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda (İngilizce) 100 (yüz) üzerinden en az 60 (atmış) puan almış olmak gerekir. TOEFL (IBT:72), TOEFL (PBT:530), TOEFL (CBT:190) ve IELTS’den (6) alınan puanlar kabul edilir. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencilerine en çok bir takvim yılı süre verilir. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin doktora programı ile ilişkisi kesilir.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin “başarılı” veya “başarısız” olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını 12 izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü Kurulu Yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşullarını belirleyebilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişkisi kesilir.

Tez İzleme Komitesi
Madde 31
-Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile iki ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora Tez Çalışması
Madde 32
-Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir.
Doktora programındaki bir öğrenci, tez projesinden üretilmiş özgün bir makaleyi SCI (Science Citation Index) , SSCI (Social Sciences Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan bir dergide yayınlamış olması veya yayınlanacağının kabul edildiğini belgelendirmesi sonucunda, tez savunmasına girmeye hak kazanır. Ancak Türk dili eğitimi veren bölümler için bu koşul yerine, Doktora tezi ile ilgili alanda, Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun Türkiye’deki benzer uygulamaları gözönünde bulundurarak belirlediği dergilerde en az iki adet makale yayınlamış olmak koşulu aranır.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması
Madde 33
– Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve diğer ikisi de farklı yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak Enstitü Müdürlüğüne gönderir ve Enstitü Müdürlüğünün çağrısı ile jüri toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavında jüri üyeleri biniş giymek zorundadır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir yıl içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tez sınavında başarılı olan öğrenciye, jüri başkanı tarafından ilgili anabilim dalının binişi giydirilir.

Doktora Diploması
Madde 34
-Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve CD ve benzeri dijital ortamdaki bir nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve Enstitü Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, Doktora Diploması almaya hak kazanır.
Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YÜRÜRLÜK
Madde 35
– Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 36
– Bu Yönetmelik hükümlerini Girne Üniversitesi Rektörü yürütür.

© Copyright 2017 | Near East Technology