Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği

GİRNE ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL İKİNCİ LİSANS VE YANDAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde–1 Girne Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
bağlı olarak Anadal Lisans Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin
istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması ya da yandal sertifikası
almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
Madde–2 Bu Yönetmelikte, Çift Anadal İkinci Lisans Programı, öğrencilerin, lisans öğrenimleri boyunca, anadal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını almalarını sağlayan eğitim öğretim programını ifade eder.

Yandal Programı, öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümde belirli bir
alanda bilgi sahibi olmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim
öğretim programını ifade eder.

Çift Anadal ve Yandal Programlarının Oluşturulması
Madde–3 Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programları sadece Girne Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir. Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programları ile diğer Fakültelerin programları arasında Çift Anadal ve Yandal programları hiçbir şekilde uygulanmayacaktır. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)undan onay alınmak üzere uygulanabilir. Ayrıca, Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinin programları hiçbir şekilde Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programında yer alamaz.

Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve/veya Yandal programı, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Program açan bölüm, bu programa hangi bölümden de öğrenci kabul edileceğini belirler.

Çift Anadal İkinci Lisans Programının mezuniyet kredisi, programı uygulayan
bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz. İlgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alt sınır 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak dersleri dışında olmak şartıyla programı uygulayan bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarının kontenjanları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde bölümler tarafından hazırlanarak yarıyılın / yılın başlangıcından önce ilân edilir. Her iki program için kontenjan, bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olmak şartı ile Senato tarafından belirlenir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı hususunun karara bağlanması yine Senatonun yetkisindedir.

Programa Başvuru ve Kabul
Madde–4
Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır.Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz.

Lisans öğrencileri, üniversitedeki Lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programına başvurabilirler. Öğrencinin bu başvuruyu yapabilmesi için genel not ortalamasının en az; 3. yarıyıl başında 3.50, 4. yarıyıl başında 3.25, 5. yarıyıl başında ise 3.00 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için Anadal Lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Anadal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorunludur.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca öğretim üyeleri arasından belirlenen bir danışman gözetiminde yürütülür.

Program Süresi
Madde–5 Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans Programı veya Yandal Programını tamamlayabilmeleri için iki yarıyıl ek süre verilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı öğrencileri için, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile bu süre uzatılabilir.Ders Geçme EsaslarıMadde–6 Öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Anadal Lisans Programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

Programdan Ayrılma-İlişiğin Kesilmesi
Madde–7 Bir öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılma hakkına sahiptir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan
herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurul Kararı ile Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında, iki dönem üst üste ders almayan
öğrencinin programlardan kaydı silinir. Programlardan ayrılan öğrencilerin, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı çerçevesinde anadal programları dışında başardıkları dersler, kredisiz derslere çevrilir.Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramazlar.

Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir.

Anadal Lisans Programından mezun olmadan Çift Anadal İkinci Lisans Diploması veya Yandal Sertifikası almak mümkün değildir.

Mezuniyet ve Dereceler
Madde–8 Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki Lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir.

Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası” verilir.

Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitirmese bile, Anadal Lisans Programına ait diplomasını alabilir.

Çift Anadal İkinci Lisans Programından ayrılan bir öğrenci, bir Yandal Programını tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Madde–9 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Girne Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.Yürürlük

Madde–10 Bu Yönetmelik, 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

© Copyright 2018 | Near East Technology