Dersler – Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı
           

Açılan Yüksek Lisans Denizcilik Kursları

KOD DERSİN ADI KREDİ
MDMAT 501 İleri Mühendislik Matematiği (3+0)
MDMAN 503 Deniz İşletmeciliği (3+0)
MDMAN 505 Deniz Nakliye Yönetimi (3+0)
MDECO 507 Denizcilik Ekonomisi (3+0)
MDSAF 509 Güvenlik ve İcra (3+0)
MDENV 511 Çevre Taşımacılığı (3+0)
MDSEM 591 Seminer 1 (2+0) Kredisiz
MDSEM 592 Seminer 2 (2+0) Kredisiz
MDREP 521 Rapor Yazma (2+0)
MDMET 513 Meteorolojik Seyir (3+0)
MDNAV 515 Gelişmiş Elektronik Seyir Yardımcıları (3+0)
MDRES 517 Araştırma Yöntemleri (3+0)
MDSPT 523 Özel Konular 1 (3+0)
MDSPT 524 Özel Konular 2 (3+0)
MDLAW 527 Uluslararası Denizcilik Kanunu ve Sözleşmeler (3+0)
MDLOG 529 Deniz Lojistiği (3+0)

DERS İÇERİKLERİ

MDMAT 501 İleri Mühendislik Matematiği

Matrisler; matrislerde lineer bağımsızlık, matrisin rankı, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, özdeğer ve özvektörler, matrisin köşegenleştirilmesi, 2 boyutlu ve 3-boyutlu uzayda vektörler, eğri, eğrilik, eğim, bir vektör alanın farklılıkları, eğrisel integraller, Green Teoremi, yüzey integralleri, Diverjans Teoremi ve uygulamaları, Stokes Teoremi, Fourier serileri, tek ve çift fonksiyonlar, kompleks Fourier serileri, trigonometrik polinomlar ile fonksiyonların yaklaşımı, Fourier integral, Fourier kosinüs ve sinüs dönüşümleri, Fourier dönüşümleri

MDMAN 503 Deniz İşletmeciliği

Personel yönetimi; astları kontrol ve iyi ilişkileri sürdürmek, personel davranışları, otorite uygulama, grup davranışı, istihdam koşulları. Personel organizasyonu; personel düzenlemeleri, iş analizi, personel tahsisi, gemi bakımı için düzenleme, gemide iletişimi düzenleme, toplantı teknikleri. Gemide eğitim; eğitim yöntemleri, güvenlik eğitimi, acil durum tatbikatları, gemi operasyonlarında eğitim, bakım eğitimi, sağlık eğitimi ve hijyen, kaptanın yetkileri, ceza ve ödül.

MDMAN 505 Nakliye Yönetimi

Bir nakliye işlemine dâhil olan tüm karmaşık faktörler bu dersin konu alanıdır. Giriş, nakliye sektöründe değişim etmenleri, nakliye sanayi grupları, örgütsel ve yönetsel modeller, nakliye şirketleri, ekonomi, devlet, ana nakliye sanayi (Dökme taşımacılık, Liner taşımacılık), dökme ve liner nakliye sanayilerinin ekonomik organizasyonu, deniz yoluyla mal taşıma (Kargo gemi çeşitleri ve kargoların mahiyeti)

MDECO 507 Denizcilik Ekonomisi

Denizcilik sektörünün iktisadi yönleri bu dersin konu alanıdır. Ele alınan konular Deniz ticaret modelleri, Nakliye piyasa modelleri ve Nakliye hizmetleri ekonomisini kapsar. Derslerin başlıca konuları şunlardır: Genel giriş, Denizcilik iktisat evrimi, Nakliyecilik: Tarihsel bir perspektif, Deniz taşımacılığı teorisi, Dört nakliye piyasası, Denizcilik navlun piyasası, arz, talep ve navlun oranları, maliyet, gelir ve finansal performans.

MDSAF 507 Güvenlik ve İcra

Hem deniz taşımacılığı hem de acık deniz ticareti endüstrisi ile ilgili sağlık, güvenlik ve deniz icra hukuku gibi konuları ele alır ve bu konularda öncü kurumların ve aktörlerin rolünü ve etkisini irdeler. Ayrıca, bu konuların ele alınmasında izlenecek yöntemleri araştırır, güvenlik ve icra arasındaki ilişkiyi inceler. Deniz güvenliği ve Deniz hukuku: Deniz hukuk konvansiyonu çerçevesinde deniz bölge rejimlerini tanıma, denizcilerin iş güvenliği ile ilgili iş ve sosyal haklar ve beklentilerini gözeten IMO, ILO ve diğer rejimlerin genel değerlendirmesi.

MDENV 511 Çevre Taşımacılığı

Bu dersin amacı deniz taşımacılığıyla ilgili faaliyetler sonucunda deniz ve atmosferik ortamlarda oluşan kirliliğin çeşitli nedenlerini irdelemek ve öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirmektir. Gemi atıkları, petrol kirliliği, çürümeyi önleyici boya, gemi söküm işleri, gemi çöpleri ( plastikler dâhil), balast suyu yönetimi ve gemi emisyonu gibi çevresel konular dersin konu alanıdır.

MDSEM 591 Seminer 1

Seminerler öğretim görevlileri, davetli konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışmaları kapsamında olabilir.

MDSEM 591 Seminer 2

Seminerler öğretim görevlileri, davetli konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışmaları kapsamında olabilir.

MDRAP 521 Rapor Yazma

Bu ders bilimsel raporların (tezler) yazımı ve sunumu ile ilgili önemli ipuçları ve kapsamlı bilgi içermektedir. APA ve diğerleri gibi evrensel olarak benimsenmiş sistemleri uygulayarak öğrencilere raporlama becerisi ve deneyimi kazandırmak dersin temel amacıdır. Ayrıca, etik bazı bilgiler de konu kapsamında ele alınmaktadır.

MDMED 513 Meteorolojik Seyir

Bu dersin başlıca konuları : Meteorolojinin denizcilikteki önemi, denizde hava gözlem ve tahmini, meteorolojik deniz hizmetleri, taşımacılıkta deniz meteoroloji hizmetleri, hava haritalarının denizcilikte kullanımı, radar ve radyo ile uyarma, gemide hava tahmini, meteoroloji ile ilgili deniz radar kullanımı, kasırgalar, deniz hortumları, tropik döner fırtınalar, okyanus iklimbilimi, okyanus dalgaları, okyanus yüzey akıntıları, deniz buzu, buzdağı, kutup bölgesinde hava rota belirleme, okyanus geçiş yolu planlama, Tropikal Siklondan kaçınma ve Dünya Meteoroloji Örgütü

MDNAV 515 İleri Elektronik Sistemler

Elektronik seyir sistemlerine giriş, Yolculuk veri kaydediciler, Gemi Trafik Sistemleri, Şebekede AIS gemi takip sistemi. Modern cayro türleri ve geleneksel cayro pusula ile kıyaslanması, Hiperbolik Seyir Sistemleri ve ekipmanları, Uydu Seyir Sistemleri ve ekipmanları, Entegre Seyir Sistemleri ve ekipmanları, ticari gemilerde kullanılan Otomatik Kontrol Sistemleri, ticari gemilerde kullanılan tüm elektronik cihazların yasal yönleri.

MDRES 517 Araştırma Yöntemleri

Bu ders, bilim, mühendislik ve denizcilik çalışmaları anlayışını tanımlar ve birbiriyle ilgili teknik konular arasındaki bağlantıları açıklar. Ayrıca, bilimsel araştırma yöntemlerini dikkate alarak doğal bilimler, mühendislik ve denizcilikle ilgili çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan beş yöntem, deneysel ve alan çalışmaları araştırma yöntemlerine vurgu yapılarak ele alınıyor. Entegre araştırma yöntemlerinin önemi ayrıca vurgulanmaktadır. Araştırma etiği ve araştırma uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili konular da dersin konu alanıdır.

MDSPT 523 Özel Konular 1 Denizcilik Haberleşme

Yüksek Lisans Programı tamamlandıktan sonra, çalışma alanları ve bütün öğrencilerin bir danışman gözetiminde yürüttüğü çalışma alanlarındaki gelişmeler irdelenir. Genel iletişim için harekât usulleri ve çeşitli beceriler, denizde can güvenliği ile ilgili iletişimi tatminkar seviyede sağlayabilmek için İngiliz dilini yazılı ve sözlü kullanabilme becerisi, zorunlu prosedürler ve uygulamaları, genel iletişim prosedürleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi, deniz mobil hizmet ve deniz mobil uydu hizmeti ile ilgili temel özellikler, Gemi istasyonunun temel donanımının kullanımı ile ilgili detaylı pratik bilgi ve beceri, liman yetkilileri ve gemi trafik hizmetleri ile iletişim gibi konular dersin konu alanıdır.

MDSPT 524 Özel Konular 2

Yüksek Lisans Programı tamamlandıktan sonra, çalışma alanları ve bütün öğrencilerin bir danışman gözetiminde yürüttüğü çalışma alanlarındaki gelişmeler irdelenir.

MDLAW 527 Ulusal ve Uluslararası Denizcilik Kanun ve Sözleşmeleri

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri; MARPOL, SOLAS, COLREG, FAL, SALVAGE, ISM, ISPS, UNCLOS. Gemilerin tescili ile ilgili BM Sözleşmesi, kaçak yolcular, ILO, Atina Sözleşmesi, gemi kira sözleşmeleri, Gemi rehin hakkı ve geminin tutuklanması, P&I, US OPA 1990, B/L kanunu, Hague, Hague / Visby Kuralları, Hamburg Kuralları, Harter kanunu, PSC (Liman Devlet Kontrol) mutabakat zaptı.

MDLOG 529 Deniz Lojistiği

Bu ders küresel tedarik zincirlerinde deniz taşımacılığının stratejik rolünü inceliyor. Deniz taşımacılığının, özellikle taşımacılık sahibi olarak taşımacılığı yürüten ve yöneten kuruluşların faaliyet gösterdiği ticari ve lojistik çevreyi ele alır. Navlun piyasalarındaki dökme ve liner taşımacılıkta gemilerin ticari faaliyetlerini ele alır ve analiz eder. Öğrencilere durum çalışmaları ile stratejik lojistik becerilerini geliştirme olanakları sağlanır.

• İkinci dünya savaşının sonuçları: Sömürgeciliğin Çöküşü, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Küresel Ekonomi

• Küresel lojistik: Kontenyer taşımacılığının gelişi ve çok-doruklu nakliye hizmetleri, ürünlerin konsolidasyonu ve dağıtımı, modal arabirimler, limanlar, terminaller, ICD, çok türlü taşımacılık sistemleri

• Çok-doruklu nakliye faaliyetleri ve lojistik: Deniz, karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığı ile küresel dağıtımda uluslararası satış sözleşmeleri ve belgeleri, çok türlü taşımacılıkla ilgili uluslararası sözleşmeler[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Açılan Yüksek Lisans Denizcilik Kursları

KOD DERSİN ADI KREDİ
MDMAT 501 İleri Mühendislik Matematiği (3+0)
MDMAN 503 Deniz İşletmeciliği (3+0)
MDMAN 505 Deniz Nakliye Yönetimi (3+0)
MDECO 507 Denizcilik Ekonomisi (3+0)
MDSAF 509 Güvenlik ve İcra (3+0)
MDENV 511 Çevre Taşımacılığı (3+0)
MDSEM 591 Seminer 1 (2+0) Kredisiz
MDSEM 592 Seminer 2 (2+0) Kredisiz
MDREP 521 Rapor Yazma (2+0)
MDMET 513 Meteorolojik Seyir (3+0)
MDNAV 515 Gelişmiş Elektronik Seyir Yardımcıları (3+0)
MDRES 517 Araştırma Yöntemleri (3+0)
MDSPT 523 Özel Konular 1 (3+0)
MDSPT 524 Özel Konular 2 (3+0)
MDLAW 527 Uluslararası Denizcilik Kanunu ve Sözleşmeler (3+0)
MDLOG 529 Deniz Lojistiği (3+0)

DERS İÇERİKLERİ

MDMAT 501 İleri Mühendislik Matematiği

Matrisler; matrislerde lineer bağımsızlık, matrisin rankı, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, özdeğer ve özvektörler, matrisin köşegenleştirilmesi, 2 boyutlu ve 3-boyutlu uzayda vektörler, eğri, eğrilik, eğim, bir vektör alanın farklılıkları, eğrisel integraller, Green Teoremi, yüzey integralleri, Diverjans Teoremi ve uygulamaları, Stokes Teoremi, Fourier serileri, tek ve çift fonksiyonlar, kompleks Fourier serileri, trigonometrik polinomlar ile fonksiyonların yaklaşımı, Fourier integral, Fourier kosinüs ve sinüs dönüşümleri, Fourier dönüşümleri

MDMAN 503 Deniz İşletmeciliği

Personel yönetimi; astları kontrol ve iyi ilişkileri sürdürmek, personel davranışları, otorite uygulama, grup davranışı, istihdam koşulları. Personel organizasyonu; personel düzenlemeleri, iş analizi, personel tahsisi, gemi bakımı için düzenleme, gemide iletişimi düzenleme, toplantı teknikleri. Gemide eğitim; eğitim yöntemleri, güvenlik eğitimi, acil durum tatbikatları, gemi operasyonlarında eğitim, bakım eğitimi, sağlık eğitimi ve hijyen, kaptanın yetkileri, ceza ve ödül.

MDMAN 505 Nakliye Yönetimi

Bir nakliye işlemine dâhil olan tüm karmaşık faktörler bu dersin konu alanıdır. Giriş, nakliye sektöründe değişim etmenleri, nakliye sanayi grupları, örgütsel ve yönetsel modeller, nakliye şirketleri, ekonomi, devlet, ana nakliye sanayi (Dökme taşımacılık, Liner taşımacılık), dökme ve liner nakliye sanayilerinin ekonomik organizasyonu, deniz yoluyla mal taşıma (Kargo gemi çeşitleri ve kargoların mahiyeti)

MDECO 507 Denizcilik Ekonomisi

Denizcilik sektörünün iktisadi yönleri bu dersin konu alanıdır. Ele alınan konular Deniz ticaret modelleri, Nakliye piyasa modelleri ve Nakliye hizmetleri ekonomisini kapsar. Derslerin başlıca konuları şunlardır: Genel giriş, Denizcilik iktisat evrimi, Nakliyecilik: Tarihsel bir perspektif, Deniz taşımacılığı teorisi, Dört nakliye piyasası, Denizcilik navlun piyasası, arz, talep ve navlun oranları, maliyet, gelir ve finansal performans.

MDSAF 507 Güvenlik ve İcra

Hem deniz taşımacılığı hem de acık deniz ticareti endüstrisi ile ilgili sağlık, güvenlik ve deniz icra hukuku gibi konuları ele alır ve bu konularda öncü kurumların ve aktörlerin rolünü ve etkisini irdeler. Ayrıca, bu konuların ele alınmasında izlenecek yöntemleri araştırır, güvenlik ve icra arasındaki ilişkiyi inceler. Deniz güvenliği ve Deniz hukuku: Deniz hukuk konvansiyonu çerçevesinde deniz bölge rejimlerini tanıma, denizcilerin iş güvenliği ile ilgili iş ve sosyal haklar ve beklentilerini gözeten IMO, ILO ve diğer rejimlerin genel değerlendirmesi.

MDENV 511 Çevre Taşımacılığı

Bu dersin amacı deniz taşımacılığıyla ilgili faaliyetler sonucunda deniz ve atmosferik ortamlarda oluşan kirliliğin çeşitli nedenlerini irdelemek ve öğrencileri konuyla ilgili bilgilendirmektir. Gemi atıkları, petrol kirliliği, çürümeyi önleyici boya, gemi söküm işleri, gemi çöpleri ( plastikler dâhil), balast suyu yönetimi ve gemi emisyonu gibi çevresel konular dersin konu alanıdır.

MDSEM 591 Seminer 1

Seminerler öğretim görevlileri, davetli konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışmaları kapsamında olabilir.

MDSEM 591 Seminer 2

Seminerler öğretim görevlileri, davetli konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları tez çalışmaları kapsamında olabilir.

MDRAP 521 Rapor Yazma

Bu ders bilimsel raporların (tezler) yazımı ve sunumu ile ilgili önemli ipuçları ve kapsamlı bilgi içermektedir. APA ve diğerleri gibi evrensel olarak benimsenmiş sistemleri uygulayarak öğrencilere raporlama becerisi ve deneyimi kazandırmak dersin temel amacıdır. Ayrıca, etik bazı bilgiler de konu kapsamında ele alınmaktadır.

MDMED 513 Meteorolojik Seyir

Bu dersin başlıca konuları : Meteorolojinin denizcilikteki önemi, denizde hava gözlem ve tahmini, meteorolojik deniz hizmetleri, taşımacılıkta deniz meteoroloji hizmetleri, hava haritalarının denizcilikte kullanımı, radar ve radyo ile uyarma, gemide hava tahmini, meteoroloji ile ilgili deniz radar kullanımı, kasırgalar, deniz hortumları, tropik döner fırtınalar, okyanus iklimbilimi, okyanus dalgaları, okyanus yüzey akıntıları, deniz buzu, buzdağı, kutup bölgesinde hava rota belirleme, okyanus geçiş yolu planlama, Tropikal Siklondan kaçınma ve Dünya Meteoroloji Örgütü

MDNAV 515 İleri Elektronik Sistemler

Elektronik seyir sistemlerine giriş, Yolculuk veri kaydediciler, Gemi Trafik Sistemleri, Şebekede AIS gemi takip sistemi. Modern cayro türleri ve geleneksel cayro pusula ile kıyaslanması, Hiperbolik Seyir Sistemleri ve ekipmanları, Uydu Seyir Sistemleri ve ekipmanları, Entegre Seyir Sistemleri ve ekipmanları, ticari gemilerde kullanılan Otomatik Kontrol Sistemleri, ticari gemilerde kullanılan tüm elektronik cihazların yasal yönleri.

MDRES 517 Araştırma Yöntemleri

Bu ders, bilim, mühendislik ve denizcilik çalışmaları anlayışını tanımlar ve birbiriyle ilgili teknik konular arasındaki bağlantıları açıklar. Ayrıca, bilimsel araştırma yöntemlerini dikkate alarak doğal bilimler, mühendislik ve denizcilikle ilgili çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan beş yöntem, deneysel ve alan çalışmaları araştırma yöntemlerine vurgu yapılarak ele alınıyor. Entegre araştırma yöntemlerinin önemi ayrıca vurgulanmaktadır. Araştırma etiği ve araştırma uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili konular da dersin konu alanıdır.

MDSPT 523 Özel Konular 1 Denizcilik Haberleşme

Yüksek Lisans Programı tamamlandıktan sonra, çalışma alanları ve bütün öğrencilerin bir danışman gözetiminde yürüttüğü çalışma alanlarındaki gelişmeler irdelenir. Genel iletişim için harekât usulleri ve çeşitli beceriler, denizde can güvenliği ile ilgili iletişimi tatminkar seviyede sağlayabilmek için İngiliz dilini yazılı ve sözlü kullanabilme becerisi, zorunlu prosedürler ve uygulamaları, genel iletişim prosedürleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi, deniz mobil hizmet ve deniz mobil uydu hizmeti ile ilgili temel özellikler, Gemi istasyonunun temel donanımının kullanımı ile ilgili detaylı pratik bilgi ve beceri, liman yetkilileri ve gemi trafik hizmetleri ile iletişim gibi konular dersin konu alanıdır.

MDSPT 524 Özel Konular 2

Yüksek Lisans Programı tamamlandıktan sonra, çalışma alanları ve bütün öğrencilerin bir danışman gözetiminde yürüttüğü çalışma alanlarındaki gelişmeler irdelenir.

MDLAW 527 Ulusal ve Uluslararası Denizcilik Kanun ve Sözleşmeleri

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri; MARPOL, SOLAS, COLREG, FAL, SALVAGE, ISM, ISPS, UNCLOS. Gemilerin tescili ile ilgili BM Sözleşmesi, kaçak yolcular, ILO, Atina Sözleşmesi, gemi kira sözleşmeleri, Gemi rehin hakkı ve geminin tutuklanması, P&I, US OPA 1990, B/L kanunu, Hague, Hague / Visby Kuralları, Hamburg Kuralları, Harter kanunu, PSC (Liman Devlet Kontrol) mutabakat zaptı.

MDLOG 529 Deniz Lojistiği

Bu ders küresel tedarik zincirlerinde deniz taşımacılığının stratejik rolünü inceliyor. Deniz taşımacılığının, özellikle taşımacılık sahibi olarak taşımacılığı yürüten ve yöneten kuruluşların faaliyet gösterdiği ticari ve lojistik çevreyi ele alır. Navlun piyasalarındaki dökme ve liner taşımacılıkta gemilerin ticari faaliyetlerini ele alır ve analiz eder. Öğrencilere durum çalışmaları ile stratejik lojistik becerilerini geliştirme olanakları sağlanır.

• İkinci dünya savaşının sonuçları: Sömürgeciliğin Çöküşü, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Küresel Ekonomi

• Küresel lojistik: Kontenyer taşımacılığının gelişi ve çok-doruklu nakliye hizmetleri, ürünlerin konsolidasyonu ve dağıtımı, modal arabirimler, limanlar, terminaller, ICD, çok türlü taşımacılık sistemleri

• Çok-doruklu nakliye faaliyetleri ve lojistik: Deniz, karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığı ile küresel dağıtımda uluslararası satış sözleşmeleri ve belgeleri, çok türlü taşımacılıkla ilgili uluslararası sözleşmeler

© Copyright 2017 | Near East Technology